Naslovna strana | Mapa sajta | Kontakt
Crnogorski | English
 
 

OBAVEZE AKREDITACIONOG TIJELA CRNE GORE

ATCG sprovodi postupak akreditacije na bazi sklopljenog ugovora  za uspostavljanje i održavanje akreditacije, u kojem se detaljnije opisuju prava i obaveze ATCG i stranke u postupku akreditacije.

ATCG je dužno da sklopi ugovor sa svakom strankom koja želi da se akredituje, a koja ispunjava uslove neophodne za izvodenje postupka akreditacije.

Ugovorom se nedvosmisleno i jasno definišu potrebni zahtjevi neophodni za obavljanje postupka akreditacije.

ATCG može odložiti termin pocetka postupka akreditacije, ako u tom trenutku ne raspolaže sa ocjenjivacima koji izvode postupak akreditacije.

ATCG se obavezuje da blagovremeno aktivira potrebna dokumenta kako bi stranka mogla u predvidenom roku reagovati.

ATCG dodjeljuje, održava, suspenduje i obnavlja akreditaciju u skladu sa važecim nacionalnim, evropskim i medunarodnim standardima i uputstvima, uz uvažavanje smjernica EA, IAF i ILAC za odredene vrste akreditacije.


Akreditacija se dodjeljuje, održava ili obnavlja organizaciji koja:
(a)  zadovoljava  zahtjeve referentnih standarda;
(b)  zadovoljava kriterijume i pravila propisane od strane ATCG;
(c)  nadoknaduje  ATCG propisane troškove akreditacije.

U skladu sa svojom nadležnošcu, ATCG se u postupku akreditacije pridržava i smjernica za primjenu evropskih i medunarodnih standarda i uputstava iz oblasti ocjenjivanja usaglašenosti koje su izdale EA, IAF i ILAC.

ATCG je bliže uredio postupke koje primjenjuje pri podnošenju i rješavanju zahtjeva za akreditaciju, odnosno uslove za dodjelu, održavanje i obnavljanje akreditacije, kao i uslove pod kojima ce se akreditacija odbiti, suspendovati ili oduzeti.

Poštovanje propisanih uslova akreditacije, nakon dodjeljivanja akreditacije ATCG kontinuirano prati, obavljajuci nadzorne aktivnosti, odnosno nadzorne posjete.

ATCG ce, u skladu sa zahtjevima iz medunarodnih standarda i medunarodnom praksom, po potrebi, vršiti izmjene uslova akreditacije i/ili kriterijuma koje propisuje za pojedine vrste akreditacije.

U skladu sa propisanim pravilima ATCG ce obavijestiti organizaciju o svim izmjenama i iste ce javno objaviti/publikovati. Organizacija je u obavezi da se pridržava izmijenjenih pravila i/ili kriterijuma.

Za svaku objavljenu izmjenu ATCG ce utvrditi rok u kome je akreditovana organizacija u obavezi da izvrši potrebna prilagodavanja/korekcije, kako bi se prilagodila izmjenama.

Sve informacije koje ATCG ili njegov predstavnik dobije tokom dodjeljivanja, održavanja ili obnavljanja akreditacije, tretirace se kao povjerljive. ATCG preduzima mjere da takve informacije budu dostupne samo licima koja su ukljucena u postupak akreditacije i nece ih otkrivati trecoj strani bez pisane saglasnosti ovlašcenog lica podnosioca zahtjeva/akreditovane organizacije, osim u slucaju kada je to predvideno zakonom ili sudskom odlukom.

Kada ATCG prenese informacije iz prethodne tacke trecem licu, o tome ce biti obaviješten podnosilac zahtjeva/akreditovana organizacija, ako zakon to dopušta.

ATCG ce dodijeliti akreditaciju organizaciji pod sledecim uslovima:
(a)  ako oblikom organizovanja obezbjeduje samostalnost pri obavljanju  poslova ocjenjivanja usaglašenosti za koje se akredituje;
(b)  ako unutrašnjom organizacijom garantuje uspješno obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti za koje se akredituje;
(c)  ako ne obavlja konsultantske usluge, koje bi bile u suprotnosti sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti;
(d)  ako ispunjava ostale uslove navedene u ovim Pravilima.