Naslovna strana | Mapa sajta | Kontakt
Crnogorski | English
 
 

TERMINI I SKRACENICE

Za potrebe ovih Pravila se koriste termini koji su utemeljeni u standardima EN ISO/IEC 17000-Ocjenjivanje usaglašenosti-Rjecnik i opšti principi, EN ISO/IEC 17011-Ocjenjivanje usaglašenosti-Opšti zahtjevi za tijela za ocjenjivanje usaglašenosti I EN ISO 9000-Sistem menadžment kvalitetom-Osnove i rjecnik i oni su:

1.  AKREDITACIJA – zvanicno priznanje kojim nacionalni organ za akreditaciju nakon sprovedenog postupka akreditacije (akreditovanja), potvrduje da organizacija ispunjava utvrdene zahtjeve i da je kompetentna za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti.

2.  POSTUPAK AKREDITACIJE (AKREDITACIJU) – postupak u kome nacionalni organ za akreditaciju utvrduje da li je organizacija kompetentna za obavljanje odredenih poslova ocjenjivanja usaglašenosti.

3.  AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE (ATCG) – nacionalni organ Republike Crne Gore za akreditaciju.

4.  SISTEM AKREDITACIJE – sistem koji ima sopstvena pravila, postupke i menadžment za izvodenje postupka akreditacije (akreditovanja).

5.  ORGANIZACIJA – pravno lice ili dio pravnog lica koje je upisano u sudski registar i koje ima ustanovljenu organizacionu strukturu i sopstveno rukovodstvo.

6.  AKREDITOVANA ORGANIZACIJA – organizacija kojoj je dodijeljena akreditacija.

7.  OCJENJIVANJE – sve aktivnosti u vezi sa akreditacijom organizacije, koje ATCG obavlja da bi se utvrdilo da li organizacija ispunjava zahtjeve iz ovih Pravila i dokumenata na koja se ova Pravila pozivaju. Ocjenjivanje se vrši u postupku dodjeljivanja i održavanja akreditacije i ukljucuje pregled dokumentacije, provjeru na lokaciji organizacije i/ili na lokaciji gdje organizacija obavlja poslove ocjenjivanja usaglašenosti, pripremu i razmatranje izvještaja o ocjenjivanju i druge shodne aktivnosti koje su neophodne za obezbjedenje informacija koje se koriste pri odlucivanju o akreditaciji.

8.  OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI - svaka aktivnost koju obavlja podnosilac zahtjeva za akreditaciju, odnosno akreditovana organizacija, kojom se direktno ili indirektno utvrduje da su odgovarajuci zahtjevi ispunjeni.

9.  KRITERIJUMI AKREDITACIJE – zahtjevi iz referentnog standarda/uputstva,  zakoni i tehnicki propisi kao i od strane ATCG propisani uslovi za ispunjavanje tih zahtjeva.

10.  SERTIFIKAT O AKREDITACIJI - zvanicni dokument ili set dokumenata koji govore da je akreditacija dodijeljena za odredeni obim.

11.  PRIGOVOR  - zahtjev koji podnosi organizacija za ponovno razmatranje neke po njoj nepovoljne odluke akreditacionog tijela a koje se odnosi na akreditacioni status.

NAPOMENA
Nepovoljne odluke ukljucuju:

  • Odbijanje prijema zahtjeva
  • Odbijanje da se nastavi sa ocjenjivanjem,
  • Zahtjeve za korektivnim mjerama,
  • Promjene u obimu akreditacije,
  • Odluku da se odbije, suspenduje ili ukine akreditacija i
  • Bilo koju mjeru koja ometa postizanje akreditacije koju želi organizacija.

12.  ŽALBA  - bilo koji zahtjev za preduzimanje mjera, koji vec nije obuhvacen pod »PRIGOVOR«, a koji se odnosi na rad akreditacionog tijela ili akreditovane organizacije.

13.  PROŠIRENJE AKREDITACIJE  - proces uvecanja obima akreditacije.

14.  ZAINTERESOVANE STRANE - strane koje imaju direktan ili indirektan interes za akreditaciju.
NAPOMENA Direktan interes se odnosi na one koje se podvrgavaju akreditaciji, indirektan interes tice se onih koji koriste ili se oslanjaju na akreditovane usluge ocjenjivanja usaglašenosti.

15. SMANJENJE AKREDITACIJE  - proces ukidanja akreditacije u jednom dijelu obima.

16. OBIM AKREDITACIJE  - specificni zadaci za koje se akreditacija traži ili za koje je dodijeljena.

17. SUSPENZIJA AKREDITACIJE - proces u kome se akreditacija privremeno cini nevažecom, u cjelosti ili u jednom njenom dijelu.

18. UKIDANJE AKREDITACIJE - proces okoncavanja jedne akreditacije u potpunosti.

Skracenice

Za potrebe ovih pravila se koriste i sljedece skracenice:

 • ATCG – Akreditaciono tijelo Crne Gore
 • SACG – Sistem akreditacije Crne Gore
 • EA – European cooperation for Accreditation (Evropska kooperacija za akreditaciju)
 • IAF – International Accreditation Forum (Medunarodni forum za akreditaciju)
 • ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation (Medunarodna saradnja na akreditaciji laboratorija)